โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใน การบริการ

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการบริการ (น้อยที่สุด 1 | มากที่สุด 6) :

ข้อ 29.1

การให้บริการแก่ท่านสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด


ข้อ 29.2

การให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน


ข้อ 29.3

การให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก


ข้อ 29.4

ช่องทางการรับฟังคำติชม ให้ความคิดเห็น ด้านการให้บริการและการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ


ข้อ 29.5

สามารถชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน


ข้อ 29.6

การให้บริการมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อน


ข้อ 29.7

การนำเทคโนโลยี ระบบออนไลน์ มาใช้ในการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น


ข้อ 29.8

เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการ

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

ทะเบียนบ้าน