โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใน ความโปร่งใส

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในความโปร่งใส (น้อยที่สุด 1 | มากที่สุด 6) :

ข้อ 30.1

การขอใบอนุมัติ-อนุญาต-ใบรับรองต่าง ๆ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการร้องขอเงินหรือเรียกรับผลประโยชน์


ข้อ 30.2

การปรับปรุงการดำเนินงาน และการให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น


ข้อ 30.3

ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่


ข้อ 30.4

ความโปร่งใสของโครงการสาธารณะขนาดใหญ่


ข้อ 30.5

การไม่เพิกเฉย-ละเลย ต่อพฤติกรรมทุจริตของเจ้าหน้าที่


ข้อ 30.6

การใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้


ข้อ 30.7

การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้

เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

ทะเบียนบ้าน